தொடர்புகளுக்கு

You can write your enquiries to me.

என்னுடைய எழுத்துகள், பிரதிகள் பற்றிய அபிப்பிராயங்களை உரையாட மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்புகொள்ளுங்கள்

மின்னஞ்சல்

pratheepkunaradnam@gmail.com

விலாசம்

சரசாலை தெற்கு , சாவகச்சேரி..